messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ผู้มีความรู้ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2566[1 กันยายน 2566]
แบบสำรวจพันธุ์พืชสมุนไพร โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร[17 กรกฎาคม 2566]
เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562[29 มิถุนายน 2566]
เชิญชวนประชาชนเที่ยววัดสวยในตำบลห้วยแถลง และโครงการดีๆในตำบลห้วยแถลง[11 มิถุนายน 2566]
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง เรื่อง การออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ [19 เมษายน 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง ยินดีต้อนรับ[30 มีนาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์ No gift policy นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกช่วงเทศกาล[25 มีนาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566[24 มีนาคม 2566]
ขอเชิญ ทุกท่านร่วมประเมิน ITA ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2566[1 มีนาคม 2566]
ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลงร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ตามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)[15 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 11 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง