messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
account_box สำนักปลัด
นายทินกร บุญมา
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสิทธิกร เภสัชชา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวรัตนาพร แขชัย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวภาวินี สังเสวี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวฐิตารีย์ เจือจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายณัฐวุฒิ สีหะวงษ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฎิบัติงาน
นายเพ็ชร คำสุวรรณ
นักการภารโรง
นางสิทธาธรณ์ สุขเจริญ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนาตยา เจนหัตถ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกัลย์สุดา ต๊ะติ๊บ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายอาทร สุขเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายปิยณัฐ ชะฎาทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายอาทิตย์ เตชะนอก
พนักงานขับรถยนต์
นายจำลอง แดงงาม
พนักงานขับรถน้ำ
นายนวพล พรมนัส
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
นายพิษณุ กองโคกกรวด
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง