องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวทัศนีย์ โพธิ์จันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
โทรศัพท์ : 064 - 9926566
นายทินกร บุญมา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 063 - 9389474
นายยงยุทธ์ สิรัมย์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์ : 0616050539
นายณัฐพนธ์ ยศพลเสนีย์
ผู้อำนายการกองช่าง
โทรศัพท์ : 094-5107722
นางสาวสุจินตนา จันทะวงษ์
ผู้อำนายการกองสาธารณสุข
โทรศัพท์ : 098-0971243
นายภาณุวัฒน์ แหล่งสนาม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 095-6102200
นางจริยา เรืองปรีชาวัฒน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 083-4951546