messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้มีความรู้ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2566
รายละเอียด : 1.นายสง่า จุฬารมย์ 2.นายหนูกุล กองกายจน์ 3.นายบุญเทียม วิไลลักษณ์ 4.นางทองเบ้า เชื้อสนิท 5.นายทองพูน เจตมาศ 6.นายบุญเลี้ยง มะยม 7.นายทุน ผิวงาม 8.นายประเสริฐ บรเพชร 9.นางสำหลี บรเพชร 10.นางนารี เชื้อสนิท 11.นายละมุน วรรณพันธ์ 12.นางลำดวน ตอสูงเนิน 13.นางมลิวัลย์ รินนรา 14.นายขาว เชียงหนู 15.นายพบพร เทือกเถาว์ 16.น.ส อบเชย มณีรัมย์ 17.น.ส จันมณี บุญศิริ 18.นายบุญโสม แสงเพชร 19.นายบำรุง จิตรไธสง 20.นางบังอร นวลศรี 21.นางทองใส รินนรา 22.นางญนันทพร ชะนะพิน
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง