messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
account_box กองคลัง
นางสมปอง เผือกพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจริยา เรืองปรีชาวัฒน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายอิสระชัย พินิจนาม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวทิพากร ชัยพัฒน์ปรีชา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน
นางสาวชนัญญา นวลพริ้ง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอัตถิยา วรสีหะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางพิชญดา สุขจิตต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวณัชชา หาญชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง