องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สถิติ sitemap
วันนี้ 48
เดือนนี้6,083
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)7,222
ทั้งหมด 23,865

image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
แบบสอบถาม โครงการบริหารจัดการน้ำ(ธนาคารน้ำใต้ดิน)
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2567
แบบสำรวจพันธุ์พืชสมุนไพร โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร
เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง เรื่อง การออกรับชำระภาษีนอกสถานที่
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง ยินดีต้อนรับ
ประชาสัมพันธ์ No gift policy นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกช่วงเทศกาล
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566
 
info แบบวัดการรับรู้ EIT
EIT

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
13 ตุลาคม 2566 วันนวมินทรมหาราช poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “กิจกรรม : สืบสาน รักษา ต่อยอด ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดร้อน รักษ์โลก” [26 กันยายน 2566]
โครงการบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)ประจำปีงบประมาณ2566 [8 กันยายน 2566]
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรณา 28 กรกฎาคม 2566 [18 สิงหาคม 2566]
ปรับปรุงภูมิทัศน์ [17 กรกฎาคม 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview8
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview12
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสุพร​ แดงงาม
นายก​ อบต.ห้วยแถลง
โทรศัพท์ : 098-3813854
นายสุพร​ แดงงาม
นายก​ อบต.ห้วยแถลง
โทรศัพท์ : 098-3813854
นางสาวทัศนีย์ โพธิ์จันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
โทรศัพท์ : 0649926566
นางสาวทัศนีย์ โพธิ์จันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
โทรศัพท์ : 0649926566

play_arrow วิดีโอประชาสัมพันธ์
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
30/11/2566
30/11/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28
[เอกสารแนบ]
กสว.
30/11/2566
30/11/2566
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม
[แบบรายงาน]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ