องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 96
เดือนนี้6,083
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)7,222
ทั้งหมด 23,865

image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
แบบสำรวจพันธุ์พืชสมุนไพร โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร
เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง เรื่อง การออกรับชำระภาษีนอกสถานที่
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง ยินดีต้อนรับ
ประชาสัมพันธ์ No gift policy นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกช่วงเทศกาล
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566
ขอเชิญ ทุกท่านร่วมประเมิน ITA ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2566
ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลงร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ตามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
info แบบวัดการรับรู้ EIT
EIT

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112
โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
ประกาศ เรื่องลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปีภาษี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview28

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “กิจกรรม : สืบสาน รักษา ต่อยอด ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดร้อน รักษ์โลก” [26 กันยายน 2566]
โครงการบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)ประจำปีงบประมาณ2566 [8 กันยายน 2566]
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรณา 28 กรกฎาคม 2566 [18 สิงหาคม 2566]
ปรับปรุงภูมิทัศน์ [17 กรกฎาคม 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview20
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview13
รถเกษตรติดเครนกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ 4-6 ล้อ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview28
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสุพร​ แดงงาม
นายก​ อบต.ห้วยแถลง
โทรศัพท์ : 098-3813854
นายสุพร​ แดงงาม
นายก​ อบต.ห้วยแถลง
โทรศัพท์ : 098-3813854
นางสาวทัศนีย์ โพธิ์จันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
โทรศัพท์ : 0649926566
นางสาวทัศนีย์ โพธิ์จันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
โทรศัพท์ : 0649926566
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ห้วยแถลง

play_arrow วิดีโอประชาสัมพันธ์
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67
กค.
29/09/2566
29/09/2566
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
สน.คท.
29/09/2566
29/09/2566
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566
[อบจ.]
[เทศบาล, อบต.]
[เงินล้น]
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
28/09/2566
29/09/2566
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ