องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
account_box คณะผู้บริหาร
นายสุพร​ แดงงาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
โทรศัพท์ : 098-3813854
นายมูล สุขเจริญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
โทรศัพท์ : 088-3430139
นายบำรุง จิตไธสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
โทรศัพท์ : 093-3820233
นายประมาณ วงศ์สุข
เลขาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
โทรศัพท์ : 095-6138751
นางสาวทัศนีย์ โพธิ์จันทร์
รองปลัดรักษาราชแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
โทรศัพท์ : 064 - 9926566
account_box สมาชิกสภา
นายยอด ผิวงาม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
โทรศัพท์ : 064 - 8050031
นายสวัสดิ์ น้อยสมบัติ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
โทรศัพท์ : 083 - 0511808
นายวัลลภ ชัยชะนะ
สมาชิกสภา อบต.ห้วยแถลง หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 088 - 4719553
นายวิชิต วิชัยรัมย์
สมาชิกสภา อบต.ห้วยแถลง หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 090 - 2820539
นายสมชาย ลิไธสง
สมาชิกสภา อบต.ห้วยแถลง หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 084 - 5400633
นายวัชรินทร์ จอกทอง
สมาชิกสภา อบต.ห้วยแถลง หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 063 - 7921030
นายจตุพล มุ่งจองกลาง
สมาชิกสภา อบต.ห้วยแถลง หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 063 - 1603542
นายสมชาย วงค์เย็น
สมาชิกสภา อบต.ห้วยแถลง หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 093 - 5085142
นายพงษ์พรรณ แสงเพชร
สมาชิกสภา อบต.ห้วยแถลง หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 098 - 9979349
นายลา ยาวยืน
สมาชิกสภา อบต.ห้วยแถลง หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 065 -5983471
นายชาติชาย แสนกาสา
สมาชิกสภา อบต.ห้วยแถลง หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 083 - 4318320
นายปริญญา วิไลลักษณ์
สมาชิกสภา อบต.ห้วยแถลง หมู่ที่ 12
โทรศัพท์ : 082 - 1378731
นายเลียม อุตทูล
สมาชิกสภา อบต.ห้วยแถลง หมู่ที่ 13
โทรศัพท์ : 063 -6576825
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวทัศนีย์ โพธิ์จันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
โทรศัพท์ : 064 - 9926566
นายทินกร บุญมา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 063 - 9389474
นายยงยุทธ์ สิรัมย์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์ : 0616050539
นายณัฐพนธ์ ยศพลเสนีย์
ผู้อำนายการกองช่าง
โทรศัพท์ : 094-5107722
นางสาวสุจินตนา จันทะวงษ์
ผู้อำนายการกองสาธารณสุข
โทรศัพท์ : 098-0971243
นายภาณุวัฒน์ แหล่งสนาม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 095-6102200
นางจริยา เรืองปรีชาวัฒน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 083-4951546
account_box สำนักปลัด
นายทินกร บุญมา
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสิทธิกร เภสัชชา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวรัตนาพร แขชัย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวภาวินี สังเสวี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวฐิตารีย์ เจือจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายณัฐวุฒิ สีหะวงษ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฎิบัติงาน
นางสิทธาธรณ์ สุขเจริญ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนาตยา เจนหัตถ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอาทร สุขเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายปิยณัฐ ชะฎาทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายอาทิตย์ เตชะนอก
พนักงานขับรถยนต์
นายจำลอง แดงงาม
พนักงานขับรถน้ำ
นายนวพล พรมนัส
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
นายพิษณุ กองโคกกรวด
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
นายเพ็ชร คำสุวรรณ
นักการภารโรง
account_box กองคลัง
นางจริยา เรืองปรีชาวัฒน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจริยา เรืองปรีชาวัฒน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายอิสระชัย พินิจนาม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวทิพากร ชัยพัฒน์ปรีชา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน
นางสาวชนัญญา นวลพริ้ง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอัตถิยา วรสีหะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางพิชญดา สุขจิตต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุชาดา ล่องทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายณัฐพนธ์ ยศพลเสนีย์
ผู้อำนายการกองช่าง
นางสาวรัตติยา สูบไธสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง
นายศรายุทธ มุกดาหาร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธนชัย พรมนัส
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายภาณุวัตน์ แหล่งสนาม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายภาณุวัตน์ แหล่งสนาม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางยุวดี สว่างพล
ครู
นางสาวพรนิรัญ วงเวียน
ครู
นางจุฑารัตน์ หอมมาลัย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวโสภิดา ซื่อรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางกีรติญา ผิวงาม
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นายสุพรรณ สุขจิตต์
คนงานทั่วไป
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางสาวสุจินตนา จันทะวงษ์
ผู้อำนายการกองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางอนุสรณ์ คำภริยา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวเสาวลักษณ์ มะหิงพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
นายยงยุทธ์ สิรัมย์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นางชนิศา พวบขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร