messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
6 มิถุนายน 2567
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง เรื่่อง การดำเนินการมาตการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ โดย : adminเปิดอ่าน : 6
9 พฤษภาคม 2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2567 โดย : adminเปิดอ่าน : 4
4 เมษายน 2567
นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น . ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง โดย : adminเปิดอ่าน :
14 มีนาคม 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรพัย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 29
14 มีนาคม 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 31
13 มีนาคม 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรพัย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 27
25 มกราคม 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง เรื่อง รับชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 37
3 มกราคม 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง เรื่อง ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : adminเปิดอ่าน : 25
29 ธันวาคม 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย : adminเปิดอ่าน : 1
13 พฤศจิกายน 2566
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 96
7 พฤศจิกายน 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 57
23 ตุลาคม 2566
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 94
13 ตุลาคม 2566
13 ตุลาคม 2566 วันนวมินทรมหาราช poll โดย : adminเปิดอ่าน : 85
10 ตุลาคม 2566
find_in_page ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง เรื่อง แผนการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจำปีภาษี พ.ศ.2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 60
10 ตุลาคม 2566
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 11
9 ตุลาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง จัดพิธีทำบุญตักบาตรในสำนักงาน poll โดย : adminเปิดอ่าน : 55
5 ตุลาคม 2566
วันที่ 5 ตุลาคม 2566 อบต.ห้วยแถลง ทำการอัญเชิญพระภูมิเจ้าที่ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 66
23 กันยายน 2566
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 65
23 กันยายน 2566
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกสำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง พ.ศ.2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 84
9 มิถุนายน 2566
นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น . ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง โดย : adminเปิดอ่าน : 1
1 - 20 (ทั้งหมด 60 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง