messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
account_box สมาชิกสภา
นายยอด ผิวงาม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
โทรศัพท์ : 064 - 8050031
นายสวัสดิ์ น้อยสมบัติ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
โทรศัพท์ : 083 - 0511808
นายวัลลภ ชัยชะนะ
สมาชิกสภา อบต.ห้วยแถลง หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 088 - 4719553
นายวิชิต วิชัยรัมย์
สมาชิกสภา อบต.ห้วยแถลง หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 090 - 2820539
นายสมชาย ลิไธสง
สมาชิกสภา อบต.ห้วยแถลง หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 084 - 5400633
นายวัชรินทร์ จอกทอง
สมาชิกสภา อบต.ห้วยแถลง หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 063 - 7921030
นายจตุพล มุ่งจองกลาง
สมาชิกสภา อบต.ห้วยแถลง หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 063 - 1603542
นายสมชาย วงค์เย็น
สมาชิกสภา อบต.ห้วยแถลง หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 093 - 5085142
นายพงษ์พรรณ แสงเพชร
สมาชิกสภา อบต.ห้วยแถลง หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 098 - 9979349
นายลา ยาวยืน
สมาชิกสภา อบต.ห้วยแถลง หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 065 -5983471
นายชาติชาย แสนกาสา
สมาชิกสภา อบต.ห้วยแถลง หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 083 - 4318320
นายปริญญา วิไลลักษณ์
สมาชิกสภา อบต.ห้วยแถลง หมู่ที่ 12
โทรศัพท์ : 082 - 1378731
นายเลียม อุตทูล
สมาชิกสภา อบต.ห้วยแถลง หมู่ที่ 13
โทรศัพท์ : 063 -6576825

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง