ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายลิ้มถึงบ้านนางพลอย บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง