ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าซอยบ้านนายสุรัตน์ ศิริพยัฆค์ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา